Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Infinity Fitness V.O.F. ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 70479313.

 1. #1

  WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
  Als je een Infinity Fitness abonnement hebt, een Infinity Fitness abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Infinity Fitness willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Infinity Fitness uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Infinity Fitness. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

 2. #2

  WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
  Infinity Fitness verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een Infinity Fitness abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum. Ook als je al een Infinity Fitness abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Infinity Fitness worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, bezoekregistratie aan de club, type abonnement, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Infinity Fitness (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de Infinity Fitness app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

 3. #3

  GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
  Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Infinity Fitness verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

 4. #4

  MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?
  DIENSTVERLENING.
  Infinity Fitness verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapstoegang (vingerprint) waardoor je toegang tot de clubs van Infinity Fitness krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Infinity Fitness app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

  INFORMEREN
  Infinity Fitness verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Infinity Fitness, zoals bijvoorbeeld een trainingsschema’s.

  ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK
  Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Infinity Fitness en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

  RAPPORTAGE
  Infinity Fitness kan gegevens verwerken van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages kunnen beslissingen worden gemaakt, producten en diensten geëvalueerd worden en worden gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

  CONTACT MET LID
  Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Infinity Fitness later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan klachten, facturen en betalingen. Telefoongesprekken tussen leden en Infinity Fitness worden niet opgenomen.

  WETTELIJKE VERPLICHTING
  Infinity Fitness kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 5. #5

  HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
  Infinity Fitness zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Infinity Fitness zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

 6. #6

  HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
  Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Infinity Fitness hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

 7. #7

  MAAKT INFINITY FITNESS BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
  Infinity Fitness maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in de ledenadministratie, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

 8. #8

  VERSTREKT INFINITY FITNESS GEGEVENS AAN DERDEN?
  Infinity Fitness verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Infinity Fitness kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 9. #9

  HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
  In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

  INZAGE GEGEVENS
  Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. RECTIFICATIE GEGEVENS Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

  WISSEN GEGEVENS
  Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  BEPERKING VAN DE VERWERKING
  Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Infinity Fitness de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

  OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
  Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

  BEZWAAR TEGEN VERWERKING
  Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Infinity Fitness die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Infinity Fitness of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing


  Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@infinityfitness.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

  Infinity Fitness
  Wilhelminaplein 29a
  5711 EL Someren

  Vermeld bij jouw verzoek altijd jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Infinity Fitness opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Infinity Fitness kun je contact opnemen met info@infinityfitness.nl