Algemene voorwaarden

Voor overeenkomsten die zijn afgesloten na 1-09-2015.

 1. #1

  Artikel 1: Definities
  In deze “algemene voorwaarden Infinity Fitness” wordt verstaan onder:
  Infinity Fitness: Infinity Fitness en de activiteiten die onder de naam Infinity Fitness aangeboden worden.

  Gym Coach: degene die zorg draagt voor het beheer van de Infinity Fitness vestiging.

  Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

  FingerID: Je persoonlijke vingerafdruk voor toegangscontrole.

 2. #2

  Artikel 2: Aanmelding en toegang
  a. De aanmelding voor Infinity Fitness vindt plaats door: het inschrijfformulier op de website (www.Infinityfitness.nl) volledig in te vullen en te verzenden. Een natuurlijk persoon heeft bij inschrijving het recht om aan Infinity Fitness mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online inschrijving.

  b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op eerstvolgende kalendermaand nadat Infinity Fitness de aanmelding heeft ontvangen.

  c. Uitsluitend met een geldige check-in van een de fingerID of op vertoon van een geldgie clubcard krijgt men toegang tot de Infinity Fitness vestiging.

  d. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot de Infinity Fitness vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor een jeugdlidmaatschap dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.

  e. Bij het “Unlimited” en "Lifestyle" lidmaatschap is het Lid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Infinity Fitness in alle vestigingen. Met uitzondering van de Milon Cirkel.

  f. Bij het "Milon Cirkel" lidmaatschap is het lid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Infinity Fitness in alle vestigingen.

 3. #3

  Artikel 3: FingerID / Clubcard
  a. De eerste keer wordt er bij het lid een FingerID aangemaakt. Een FingerID is een bestand met een aantal herkenningspunten van een vingerafdruk. Met een FingerID is geen vingerafdruk te reconstrueren.

  b. Indien het lid geen toestemming geeft voor het aanmaken van een FingerID, kan er gekozen worden voor de alternatieven clubcard.

  c. De FingerID of Clubcard is enkel geldig voor het lid op wiens naam de FingerID/Clubcard is geadministreerd.

  d. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de FingerID / Clubcard.

  e. De FingerID wordt alleen door Infinity Fitness gebruikt voor toegangscontrole en wordt dus nooit vrijgegeven aan een derde.

 4. #4

  Artikel 4: Openingstijden
  a. Infinity Fitness is gerechtigd om een Infinity Fitness vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, schoolvakanties.

  b. Infinity Fitness is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

  c. Infinity Fitness is gerechtigd de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten voor reparatie en onderhoudswerk.

  d. Infinity Fitness is gerechtigd de vestiging te sluiten bij force majeure situaties (calamiteiten) of op aangeven van overheidsinstanties.

  e. Bij de situaties uit artikel 4 heeft het Lid geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 5. #5

  Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling
  a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Infinity Fitness wordt aangegaan voor de minimale contractduur zoals overeengekomen bij abonnementskeuze vanaf de overeengekomen ingangsdatum. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Infinity Fitness klantenservice (afmelden@infinityfitness.nl) opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Infinity Fitness de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.b.

  b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Infinity Fitness, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Deze bedragen zijn bij de balie van de Infinity Fitness vestiging op te vragen.

  c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

  d. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om het gehele bedrag van het contract vooruit te betalen.

  e. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Infinity Fitness dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.

  f. Bij niet tijdige ontvangst door Infinity Fitness van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Infinity Fitness is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt de FingerID geblokkeerd en toegang tot de vestiging geweigerd. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.

  g. Een FingerID wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan bovendien de toegang tot de Infinity Fitness vestiging worden geweigerd. Daarenboven is Infinity Fitness gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

  h. Infinity Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

  i. Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt fitness of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Infinity Fitness waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

  j. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

  k. De "K" van koffie! Tijdens het lezen van deze algemene voorwaarde begrijpen we dat u dorst kunt krijgen. Daarom krijgt u op vertoon van deze regel een gratis kopje koffie of thee bij u favoriete infinity fitness vestiging.

 6. #6

  Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap
  a. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief te geschieden. De brief dient gericht te worden aan Infinity Fitness, Witvrouwenbergweg 10, 5711CN SOMEREN, met vermelding van naam en adres van het Lid, geboortedatum en ondertekend door het Lid. Indien je via onze website hebt ingeschreven bieden wij ook de mogelijkheid om middels email (afmelden@InfinityFitness.nl) je opzegverzoek in te dienen.

  b. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.

  c. Infinity Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Gym Coach, de FingerID te blokkeren en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

  d. Opschorting van het lidmaatschap wegens medische redenen, waardoor het lid niet instaat is deel te nemen aan de activiteiten van Infinity Fitness, is enkel toegestaan op vertoon van een medische verklaring waarin het wordt bevestigd. Indien de medische reden gegrond is maar tijdelijk van aard zal de opschorting ook tijdelijk zijn (gepauzeerd worden). Opschorting van het lidmaatschap om welke andere reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

 7. #7

  Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
  a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Infinity Fitness, is geheel voor eigen risico van het Lid.

  b. Zowel Infinity Fitness als de Gym Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.

  c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Infinity Fitness als de Gym Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

  d. Zowel Infinity Fitness als de Gym Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 8. #8

  Artikel 8: Klachten en huisregels
  a. In geval van klachten met betrekking tot Infinity Fitness dient het Lid zich te wenden tot de Gym Coach.

  b. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de Infinity Fitness vestiging en hiernaar te handelen.

  c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van het Infinity Fitness vestiging staan op de website www.InfinityFitness.nl en zijn bij de balie van een Infinity Fitness vestiging op te vragen.

 9. #9

  Artikel 9: Persoonsgegevens
  a. Infinity Fitness verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

  b. Infinity Fitness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Infinity Fitness en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Infinity Fitness.

  c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Infinity Fitness.

 10. #10

  Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
  a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Infinity Fitness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Infinity Fitness zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Infinity Fitness is gevestigd.

 11. #11

  Artikel 11: Tot slot
  a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Infinity Fitness te accepteren